Задаци

 • 1.      

  Означите вокале који се изговарају тако што се језик покреће према предњем делу 
  усне дупље:
   

  1. о
  2. а
  3. и
  4. е
  5. у

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећем низу означите придеве субјективне оцене: 
   

  бледуњав луцкаст лиснат црвенкаст пластичан ћелав воден

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Речи алас и рибар стоје у односу: 
   

  1. синонимије
  2. хомонимије
  3. полисемије

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Српска књижевност друге половине 19. века заснива се на прози. Писци ове епохе труде се да критички сликају друштвене односе; јунаци постају типски представници одређеног социјалног слоја, професије (сељаци, газде, капетани, занатлије, зеленаши, свештеници и сл.). Њихов менталитет проистиче из средине у којој живе, а карактер се гради и регионалним говором, у каснијим делима и психолошком карактеризацијом. Критичка слика друштва често је обојена хумористички, а у неким делима прераста у сатиру. Реч је о епохи: 

  (Означите тачан одговор.)

  1. класицизма
  2. реализма
  3. романтизма

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

  У касабу су стизали нови листови који су покретани у Сарајеву.  

  1. временска реченица,
  2. изрична реченица,
  3. допусна реченица.
  4. односна реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ретардација је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. уводна етапа у развоју драмске радње
  2. опис неизговорених мисли јунака
  3. стилска фигура
  4. успоравање епске радње

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Посланица је дело: 

  1. у коме се хвале врлине одређеног појединца
  2. у облику писма
  3. које је црква забрањивала

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  У сложеницама једанпут, црвенперка, странпутица, ванбродски, значењска граница између 
  првог и другог дела сложеница спречава једну гласовну промену. Та промена се зове:
   

  1. палатализација,
  2. једначење сугласника по звучности,
  3. јотовање.
  4. једначење сугласника поместу артикулације (творбе, изговора),

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Напишите малим словима ђирилице који дијалекат штокавског наречја екавског изговора спада у групу млађих 
  штокавских дијалеката:

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу.

  1. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина, која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  2. Како неки стручњаци процењују, Стара маслина која се налази пет километара од Бара, стара је између 2000 и 2700 година. 
  3. Како неки стручњаци процењују Стара маслина, која се налази пет километара од Бара стара је између 2000 и 2700 година. 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите главне речи следећих синтагми: 
   

  1. леп као слика, 2. прича с тужним крајем, 3. плаво небо 4. гледати своја посла

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Назив збирке је: 

  1.   Тражим помиловање
  2.  Памтићу све
  3.  Дијалог са Душановим закоником

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  Војномедицинска академија

  1. В.М.А.
  2. Вма
  3. ВМА

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Царе Душане, 
  тражим помиловање
  за војничка гробља усамљена
  којих се регрут само каткад сети


  У песничкој збирци из које су наведени стихови води се својеврсни дијалог са
  Душановим закоником.
  Име аутора збирке : 

  1. Алекса Шантић
  2. Момчило Настасијевић
  3. Десанка Максимовић

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Одредите врсту подвучене зависне реченице по значењу:

   Мада се већ први сумрак хвата, разабиру се између дрвећа кућице. 

  1. односна реченица,
  2. допусна реченица,
  3. изрична реченица.
  4. временска реченица,

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Одредите којим врстама речи припадају подвучене речи у следећој реченици: 
  После савијем и запечатим писмо, па легнем у наш кревет.

  (Примере из леве колоне повежите са врстама речи из десне колоне.)
   

  наш
  везник
  у
  предлог
  после
  заменица
  па
  прилог

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Одредите синтаксичку функцију (службу) коју има подвучени члан у 
  следећој реченици:

  Никад нико није запамтио такву тишину над градом.

   

  1. објекат
  2. субјекат
  3. апозиција
  4. атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Кроз отворе жалузина на вратима лође могао се видети један део цветног осунчаног унутрашњег дворишта. 

   

  Подвучени падежни облици у реченици су:

   

  1. генитив и локатив
  2. акузатив и генитив
  3. генитив и генитив
  4. акузатив и локатив

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите  исправно написану скраћеницу од: 

  и слично 

  1. исл.
  2. и сл.
  3. и сл

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време