Задаци

 • 1.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с дугим вокалом
  2. двосложни скуп ије
  3. једносложни скуп је с кратким вокалом

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. синегдохом
  2. метонимијом
  3. метафором

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означи језике који не припадају источнословенској језичкој групи:

  1. лужичкосрпски
  2. белоруски
  3. бугарски
  4. руски
  5. пољски

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означити све енклитике и проклитике.

  Међутим, наслућује се да ће се о томе много причати.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Напишите инфинитивну основу глагола чути.

  ( У празно поље упишите одговор.)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите групе гласова којима је заједничко место творбе:

  1. Ј, Љ, Ђ
  2. Њ, Н, Р
  3. Ш, Ж, Ђ
  4. Ш, Ц, Ћ

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  број придев именица објекат

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. ваших
  2. њена
  3. никаквог
  4. твога
  5. његовој
  6. њој

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи ништа.
  2. Подвучена заменица је у дативу.
  3. Њен основни облик гласи шта.
  4. То је одручна придевска заменица. 
  5. Подвучена заменица је у локативу.

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенски језик
  2. старословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција именица атрибут именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  придев објекат апозиција атрибут

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  предикат
  се наљутио
  прилошка одредба за узрок
  на другове
  неправи објекат
  јер га нису чекали
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У речи ПИЛЕЋИ запажамо:

  1. јотовање и једначење сугласника по звучности.
  2. јотовање;
  3. прелазак л у о;
  4. једначење сугласника по месту творбе и јотовање;

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Означите имена дијалеката који су у основи српског књижевног језика:

  1. источнохерцеговачки
  2. призренско-тимочки
  3. косовско-ресавски
  4. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Означите исправно написан облик удвојених прилога:

  кад-тад кад тад кадтад

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. старословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. српскословенски језик

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време