Задаци

 • 1.      

  Означите гласовне промене које запажате у подвученој речи у следећој реченици:

  Прашка филмска школа једна је од најпознатијих у Европи.

  1. јотовање
  2. губљење сугласника
  3. једначење сугласника по месту творбе
  4. једначење сугласника по звучности
  5. сибиларизација
  6. палатализација

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следедећој пословици подвучене су мотивна и до ње мотивисана реч. 

   

  Ко истину гуди  гудалом га по прстима бију.

   

  Којим суфиксом је изведена мотивисана реч? 

  (Одговор напишите малим словима ћирилице.)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Означите реченице у којима се заменице могу мењати по роду:

  1. Дошао је ко је хтео.
  2. Неко је малопре куцао.
  3. Чули смо резултат од неког детета.
  4. Који је данас дан?

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Означите дијалекте који имају четвороакценатски систем:

  1. косовско-ресавски
  2. источнохерцеговачки
  3. шумадијско-војвођански
  4. призренско-тимочки

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Означите реченице у којима је глагол пасти употребљен у основном значењу.

  1. Пала је са дрвета и повредила се.
  2. Лустер се откачио и пао на под.
  3. Када је пала влада, сви планови су му пропали.
  4. Пало је наређење да кренемо.

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите тврђења која су заједничка свим придевима из следеће реченице:

  Клатећи се на комшијским оградама око камених чесми, деца измишљају нове, често чудне игре. 

  1. Спадају у описне придеве.
  2. Налазе се у облику множине.
  3. Сви су у женском роду.
  4. Сви су у акузативу.

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенским језиком
  2. славеносрпским језиком
  3. рускословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа различити.
  2. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су, како изгледа, различити.
  3. Премда и пси и коњи постају необично живахни кад дува ветар, разлози за то су како изгледа, различити.

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Означите назив дијалекта којим је Вук Караџић написао Српску граматику.

   

   

  1. косовско-ресавски,
  2. призренско-тимочки,
  3. источнохерцеговачки,
  4. зетско-јужносанџачки
  5. шумадијско-војвођански

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написану реченицу:

  1. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  2. Као што знамо, код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 
  3. Као што знамо код Римљана је година првобитно почињала у марту, па је зато септембар био седми, а не девети месец. 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Означите исправно написан облик  удвојених прилога:

  1. горе доле
  2. горедоле
  3. горе-доле

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Коју синтаксичку функцију има подвучена предлошко-падежна конструкција у следећем примеру:

  Састанак је био у шест сати.

  1. атрибут
  2. прилошки део предиката
  3. именски део предиката

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Које године Вук Стефановић Караџић уводи  у српски књижевни језик сугласник х?

  (Означите тачан одговор.)

  1. 1832.
  2. 1836.
  3. 1818.
  4. 1847.

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Како се зове први књижевни језик свих словенских народа?

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Повежите дате примере из леве колоне са називима врста речи из десне колоне.

  насупрот
  предлог
  међутим
  речца
  иако
  везник

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Означите именице које у номинативу множине имају дуг акценат:

   

  част чар чеп длан час

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  апозиција атрибут објекат придев

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Аутор (писац) епа Бој змаја са орлови је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. Захарија Орфелин
  2. Јован Рајић
  3. Гаврило Стефановић Венцловић
  4. Доситеј Обрадовић

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Како је добијено значење именице глава у реченици: Кад је прстен без главе, а свуд једнак, зове се бурма. 

  (Означите тачан одговор.)

  1. метафором
  2. метонимијом
  3. синегдохом

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите реч која је настала комбинованом творбом:

  1. зачеље
  2. челце
  3. челник
  4. челенка

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време