Задаци

 • 1.      

  У следећој реченици означите речи које су настале конверзијом (претварањем).

  Седели су крај реке и помагали оболелима.

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  У следећој реченици пронађите именичку синтагму, затим је препишите малим словима ћирилице у празно поље:

  Ту је почео да шетка испред широког степеништа интерната, пазећи да се не појави управитељ.

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У следећој реченици означите све енклитике и проклитике: 

  Ми ћемо до његових плантажа ићи заједно, а онда ћу ја продужити сам.

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У следећој реченици означите све речи које конгруирају с неком другом речју: 

  Право говорећи, мој друг Милан је осредњи ђак.

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  У првој половини XVIII века у нашим крајевима се користи:

  (Означите тачан одговор.)

  1. српскословенски језик
  2. рускословенски језик
  3. старословенски језик

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Означите присвојне заменице у датом низу:

   

  1. њена
  2. никаквог
  3. твога
  4. ваших
  5. њој
  6. његовој

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Означите имена дијалеката који немају четвороакценатски систем:

  1. призренско-тимочки дијалекат,
  2. источнохерцеговачи дијалекат,
  3. шумадијско-војвођански дијалекат,
  4. косовско-ресавски дијалекат.

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Подвучени делови речи квазиуметнички и антифашистички називају се: 

   

   

  1. творбене основе
  2. суфикси
  3. префиксоиди

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Упоредите значења подвучених глагола у следећим реченицама:

  А) Ветар ми мрси косу.

  Б) Аца поново мрси јер се пост завршио прошле недеље.

   

  Подвучени глаголи налазе се у односу:

  1. полисемије
  2. синонимије
  3. хомонимије
  4. антонимије

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Означите правилно написана следећа имена:

  1. Карло Велики
  2. Ричард Лављег Срца
  3. Ричард лављег срца
  4. Ричард Лављег срца
  5. Карло велики

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Дугоме е од „јата“ у екавском изговору књижевног језика одговара, по правилу, у ијекавском изговору:

  (Означите тачан одговор.)

  1. једносложни скуп је с дугим вокалом
  2. једносложни скуп је с кратким вокалом
  3. двосложни скуп ије

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Пажљиво прочитајте следећу реченицу.

   

  Александар се наљутио на другове јер га нису чекали.

   

  Повежите реченичне чланове из леве колоне са службом коју врше у датој реченици из десне колоне. 

  Александар
  предикат
  се наљутио
  неправи објекат
  на другове
  прилошка одредба за узрок
  јер га нису чекали
  субјекат

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Некада се у одређеним деловима Србије употребљавала именица немачког порекла фрајла која је означавала госпођицу. Означите термине којима се одређује статус те именице у српском књижевном језику: 

  1. позајмљеница
  2. термин
  3. историзам
  4. жаргонизам
  5. архаизам
  6. неологизам
  7. дијалектизам

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Означите тврђења која се односе на подвучену заменицу:

  Данас људи знају цену свему, а вредност ничему.

  1. Њен основни облик гласи ништа.
  2. Њен основни облик гласи шта.
  3. Подвучена заменица је у дативу.
  4. Подвучена заменица је у локативу.
  5. То је одручна придевска заменица. 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Означите заменице које нису показне: 

  1. таквих
  2. чијем
  3. оваквог
  4. њихова
  5. оноликим

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  У следећем низу речи означите онај израз који по значењу не припада том низу:

  именица именски део предиката атрибут апозиција

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Мирослављево јеванђеље писано је:

  (Означите тачан одговор.)

  1. рускословенским језиком
  2. славеносрпским језиком
  3. српскословенским језиком

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Од колико се независних предикатских реченица састоји следећа комуникативна реченица:

  Послије тога договора Баја ме одведе на таван интерната и горе, уз мали округли прозор, намјестисмо неки стари сто и дрвени сандук.

  1. четири
  2. три
  3. две

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Означите реченицу у којој је заменица ИКО употребљена у локативу:

  1. Ако и о коме будете разговарали, јавите нам.
  2. Рекли су нам и о коме и о чему је било речи.
  3. Да ли бисте то икоме саветовали?

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Означите тачну тврдњу.

  1. Глагољица је замењена ћирилицом у раном средњем веку.
  2. Ћирилица је замењена глагољицом у раном средњем веку.
  3. Ћирилица и глагољица су настале истовремено.

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време