Задаци

 • 1.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број свих решења једначине \(log_3(x+1)-log_3(3x-1)+log_3(5x-4)=2log_3(x-2)\) је:

  \(    2     \)  
  већи од \(     3     \)   
  \(  3    \)
  \( 1 \)
  \(   0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(15\)  
  \(12\)    
  \(14\)  
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(-6\)
  \(4\)
   \(1\)  
  \(-1\)
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \( \frac{75}{4}      \)
  \(    20  \)  
  \(        5\)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Збир прва три члана аритметичког низа је \(21\), а разлика трећег и првог члана је \(6\). Осми члан тог низа једнак је:

   

  \(24\)        
  \(28\)    
  \(26\)
  \(25\)
  \( 27\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(  \frac{36}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \( 3 \)
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(4\)  
  \(2\)
  \(1\)     
  \(3\)  
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-7\)
  \(-12\) 
  \(3\)
  \(7\)
  \(-3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(    i  \)  
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{1}{a+2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(3\)    
  \(6\)  
  \(4\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(J=\frac{a+b}{a-b}\frac{a-b}{a+b}, a=\sqrt{3}, b=\sqrt{2} \) тада је \(J\) једнако:

   

   \(1+2\sqrt{6}\)
  \(1\)    
  \(5\)  
  \(10\)
  \(5-2\sqrt{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \(   100      \)  
  \(   106   \)
  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \(  2    \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време