Задаци

 • 1.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(    -\sqrt{3}        \)  
  \(   -1    \)
  \(  1       \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број различитих решења једначине \(1 + \sin 2x - 2\sin x = \cos 2x\) на интервалу \([0,3\pi]\) је:

  \(   4\)
  \(    2     \)  
  \(  3    \)
  \( 6 \)
  \(     5    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(945\)  
  \(128\)    
  \(41\)  
  \(420\)
  \(512\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(16\)
   \(8\)
  \(10\)  
  \(6 \)       
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2-i\)
  \(1+2i\)
   \(1-i\)
  \(1-2i\)  
  \(2+i\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

  \(4\)
   \(1\)  
   \(-6\)
  \(-1\)
  \(6      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(   9\)
  \(  3    \)
  \(     15    \)
  \(    12     \)   
  \( 6 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

   \( 8\)
  \( 16\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \(  2    \)
  \(     5    \)   
  \( 3 \)
  бесконачно много 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  1      \)
  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(log_23=a \), тада је \(log_64\) једнако:

  \(       \frac{1}{2+a}     \)  
  \(   \frac{1}{1+2a}       \)
  \( \frac{1}{2(1+a)}  \)  
  \(  -2(1+a) \)
  \(  \frac{2}{1+a}  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(3\)    
  \(>7\)
  \(7 \)  
  \(6\)  
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је полином \(P(x)=x^{2014}+x^{2013}+ax+b\) дељив полиномом \(Q(x)=x^2-1\), тада је \(2a-5b\) једнако:


   

  \(-12\) 
  \(3\)
  \(-7\)
  \(-3\)  
  \(7\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(12\)    
  \(15\)  
  \(14\)  
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{1}{2}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{5}{6}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(    \frac{39}{2}   \)  
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(  9  \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(4\)  
  \(2\)
  \( 1 \)  
  \(5 \)  
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време