Задаци

 • 1.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(4    \)  
  \(2\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{1}{16}\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Нека је \(P(x) = x^5 + ax^3 + bx\) и \(Q(x) = x^2 + 2x + 1\), где су \(a\) и \(b\) реални бројеви. Ако је полином  \(P\) дељив полиномом \(Q\), тада је вредност израза \(a^2 + b^2\) једнака:

   

  \(10\)
  \(8\)
  \(2\)
  \(13\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(17 \)
  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(\frac{7}{2}cm \)
  \(\frac{9}{2}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(16\)
  \(12\)
  \(-16\)
  \(20\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

  \(\cos2\alpha\) 
   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
   \(1\)
  \(\sin2\alpha\)     
  \(\cos\alpha\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(128\)    
  \(41\)  
  \(512\)
  \(945\)  
  \(420\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Вредност израза \( \frac{3}{\sqrt{2}+1}+\frac{4}{\sqrt{2}+2}+\frac{7}{\sqrt{2}+3}\) je:

   

  [math]6-\sqrt{2}[\math]
  [math]6\sqrt{2}[\math]    
  [math]2[\math]
  [math]3\sqrt{2}[\math]  
  [math]4[\math]

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

  \(41\)       
  \(50\)
  \(59\)
  \(99\)
   \(100\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Вредност израза \(\frac{8}{3-\sqrt{5}}-\frac{2}{2+\sqrt{5}}\) je:

  \( \sqrt{5} \) 
  \( 1 \) 
  \( 2\sqrt{5} \) 
  \( 10 \)
  \( 5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -4 \)
  \( -2+2i \) 
  \( 4i \) 
  \( 1-i \) 
  \( 2i-1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Скуп свих вредности реалног параметра \(m\) за које су решења једначине \(mx^2 - 2mx + m - 2 = 0\) различитог знака је:

  \(\left (0,1  \right ]\)
  \((0,2)\)
  \(\left [  1,+\infty\right )\) 
  \((0,+\infty)\)
  \(\left [1,2  \right )\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Биномни коефицијент четвртог члана у развоју \(\left (\sqrt[5]{11}+\sqrt[11]{5}  \right )^{n}\) је \(671\) пута већи од биномног коефицијента трећег члана. Број свих чланова у овом развоју који нису цели бројеви једнак је:

  \(2015\)
   \(1978\)
  \(1979\)
  \(1613\)  
  \(1833\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(  1+i \)
  \(    i  \)  
  \(   -1+i     \)
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(14\)  
  \(13\)
  \(15\)  
  \(12\)    
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(4\)
  \(6\)  
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(4\)  
  \(-1\)    
  \(3\)
  \(2\)  
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(350\)
  \(360\)
   \(380\)
  \(470\)      
  \(340\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((-10,0)\)
  \((10,20)\)
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((5,10)\)    
  \((-20,-10)\)    

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време