Задаци

 • 1.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(-1\)  
  \(-2\)
  \(0\)
  \(1\)       
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  \( 3 \) 
  \( 2 \) 
  више од\( 4 \) 
  \( 1 \)
  \( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

  девети
   пети
  седми
  једанаести
   десети

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Биномни коефицијент четвртог члана у развоју \(\left (\sqrt[5]{11}+\sqrt[11]{5}  \right )^{n}\) је \(671\) пута већи од биномног коефицијента трећег члана. Број свих чланова у овом развоју који нису цели бројеви једнак је:

   \(1978\)
  \(1833\)
  \(1979\)
  \(2015\)
  \(1613\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((5,10)\)    
  \((10,20)\)
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((-10,0)\)
  \((-20,-10)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

   \(120^{\circ}\)   
  \(45^{\circ}\) 
  \(60^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)  
  \(90^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 1023 \) 
  \( 3069 \)
  \( 3080 \) 
  \( 369 \) 
  \( 6160 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (0,1 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)
  \(\left (1,2 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(    2     \) 
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(            288      \)  
  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(    216  \)  
  \(   120   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(    i  \)  
  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (20,40) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (10,30) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(30 \)
  \(28 \)
  \(34 \)
  \(32 \)
  \(36 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(334\)
  \(335\)
  \(1006\)
  \(336\)
  \(1005\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{12}\)        
  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир највећег негативног и најмањег позитивног решења неједначине \(\cos ^{4}x-\sin ^{4}x=1+\sin x\) је:

  \(\pi\)
  \(-\pi\)
  \(\frac{\pi }{6}\)
  \(\frac{5\pi }{6}\)
  \(-\frac{\pi }{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(12\)
  \(20\)
  \(-16\)
  \(16\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
    \(45cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(360\)
   \(380\)
  \(340\)  
  \(470\)      
  \(350\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време