Задаци

 • 1.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2+i\)      
  \(1-2i\)  
  \(2-i\)
  \(1+2i\)
   \(1-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

   \(106\)  
  \(84\)  
  \(310\)
  \(-380\)
   \(-264\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Вредност израза \( \frac{3}{\sqrt{2}+1}+\frac{4}{\sqrt{2}+2}+\frac{7}{\sqrt{2}+3}\) je:

   

  [math]4[\math]
  [math]6\sqrt{2}[\math]    
  [math]3\sqrt{2}[\math]  
  [math]2[\math]
  [math]6-\sqrt{2}[\math]

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(28 \)
  \(34 \)
  \(36 \)
  \(30 \)
  \(32 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(4\)    
  \(0\)
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (10,30) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (20,40) \) 
  \( (40,60) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

  девети
  једанаести
  седми
   десети
   пети

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(10\cdot 8! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(17 \cdot 8! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Нека је \(f(x)=\frac{1-x}{1+x}\) за \(x\neq -1\) и \(g(x)=\frac{1}{x^2+1} .\) Тада је вредност једнака:

  \(1 \)
  \(2 \)
  \(-2 \)
  \(0 \)
  \(-1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+5x-9=0\), тада је \(x^3_1+x^3_2\) једнако:

  \(-260\)
  \(170\)
  \(-10\)        
   \(-170\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Дата је геометријска прогресија \(a_1, a_2, a_3, . . . \). Ако је \(a_1+a_7 =\frac{65}{16}\) и \(a_2+a_8 =\frac{65}{32}\) , онда је \(\frac{ a_3}{ a_{13}} \) једнако:

  \(2^{-10} \)
  \(2^{12} \)
  \(2^{10} \)
  \(2^{-12} \)
  \(2^{13} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(16\)
  \(12\)
  \(10\)  
   \(8\)
  \(6 \)       

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \( 3 \)
  \(    2     \) 
  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(  2\sqrt{3}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Дате су функције \(f_1(x)=\frac{\sqrt{x^4+2x^2+1}}{x^2+1}, f_2(x)=sin^2x+cos^2x, f_3(x)=tgx\cdot ctgx\). Тачан је исказ:
   

   

  \(f_1\neq f_2\neq f_3\)    
  \(f_1=f_2\neq f_3\)  
  \(f_3=f_1\neq f_2\)  
   \(f_1\neq f_2=f_3\)    
  \(f_1=f_2=f_3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број свих петоцифрених бројева дељивих са 5, који имају тачно једну непарну цифру, једнак је:

  \(18\cdot 5^{3}\)
  \(4\cdot 5^{4}\)
  \(24\cdot 5^{3}\)
  \(55\cdot 5^{2}\)
  \(21\cdot 5^{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Производ свих реалних решења једначине \(|x|+|x-1|=x+\frac{1}{2}\) једнак је:

   

  \(\frac{1}{8}\)        
  \(\frac{3}{4}\)  
  \(\frac{3}{2} \)   
  \(\frac{5}{6}\)  
  \(\frac{1}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((10,20)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((-10,0)\)
  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((5,10)\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(-1\)    
  \(3\)
  \(2\)  
  \(4\)  
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 0,5 \) 
  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 3 \) 
  \( 2 \) 
  \( 1 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време