Задаци

 • 1.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(12\)    
  \(15\)  
  \(14\)  
  \(16\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)
  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако је у аритметичкој прогресији први члан \(a_1=16\), а збир првих девет чланова \(S_9=0\), тада је збир првих \(19\) чланова \(S_{19}\):

   

   \(106\)  
  \(84\)  
  \(-380\)
   \(-264\)
  \(310\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(-12\)
  \( 16\)
  \(4\)
  \(-6 \)        
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(2\)
  \(3 \)
  \(6\)
  \(1 \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-2 \)
  \(-\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(-\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(32 \)
  \(34 \)
  \(30 \)
  \(28 \)
  \(36 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((1,+\infty)\)  
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          
  \((1,3)\) 
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(360\)
  \(350\)
  \(340\)  
   \(380\)
  \(470\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Производ свих реалних решења једначине \(3|x|=12-x\) једнак је:

  \(  -12     \)
  \(    3  \) 
  \(   -6\)
  \(  -18     \)
  \(    6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(4\)  
  \(3\)
  \(1\)
  \(5\)  
  \(7\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=3 \)
  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир квадрата свих решења једначине \(4^x=2^{\frac{x+1}{x}}\) је:

  \( \frac{3}{2} \) 
  \( 25 \) 
  \( \frac{1}{2} \) 
  \( 5 \) 
  \( \frac{5}{4} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

   \(13\)
   \(14\)  
  \(12\)      
  \(15\)
  \(17\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-10,-4) \) 
  \( (4,10) \) 
  \( (-4,4) \) 
  \( (-1,6) \) 
  \( (-6,6) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \( 6 \)
  \(     15    \)
  \(    12     \)   
  \(  3    \)
  \(   9\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Збир квадрата свих решења једначине \( |x + 4| - |x - 3| = x\) je:


   
   

  \(99\)
   \(100\)
  \(50\)
  \(41\)       
  \(59\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  
  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време