Задаци

 • 1.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{4x-3}{x-2}>3\) је:

  \( (-3,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-3)\cup(2,+\infty) \)
  \( (2,+\infty) \) 
  \( (-\infty,2)\cup(7,+\infty) \) 
  \( (-\infty,-7)\cup(2,+\infty) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(10\cdot 8! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Израз \(\cos(\alpha + \beta)\cos(\alpha - \beta)- \sin(\alpha + \beta)\sin(\alpha - \beta)\) идентички је једнак изразу:

   

  \(\cos2\alpha\) 
   \(1\)
  \(\cos\alpha\)
   \(1+ \sin(2\alpha - 2\beta)\)
  \(\sin2\alpha\)     

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
    \(45cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  На сајму књига првог дана је продато \(40\%\) књига мање него другог дана, а трећег за четвртину мање него првог и другог дана заједно. Ако је прва три дана укупно продато \(10500\) књига, онда је првог дана овог сајма продато:
   

  2250 књига
  2700 књига
  2100 књига
  2550 књига
  2400 књига

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(   100      \)  
  \(    108 \)  
  \(  104    \)
  \(   106   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( -2+2i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 4i \) 
  \( 1-i \) 
  \( -4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(1006\)
  \(336\)
  \(334\)
  \(1005\) 
  \(335\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако су \(x_1\) и \(x_2\) решења једначине \(x^2+10\sqrt{3}x+6\sqrt{3}=0\) тада је \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\) једнако:

  \( -\frac{5}{3}     \)
  \(            \frac{5}{3}          \)  
  \(   \frac{3}{5}     \)
  \(  -\frac{\sqrt{3}}{6}     \)
  \(    -\frac{3}{5}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(   40 \)
  \(     240    \)   
  \(  30    \)
  \(    120     \)
  \( 60 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ako за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(kx^2-(3k+2)x+7=0\) важи \( \frac{1}{x_1}\frac{1}{x_2}=8\), вредност параметра \(k\) припада интервалу:

  \((\frac{1}{2},5)\)
  \((-20,-10)\)    
  \((5,10)\)    
  \((10,20)\)
  \((-10,0)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( x – 2y + 4 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( 2x – y – 1 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(    216  \)  
  \(   120   \)
  \(            288      \)  
  \(  360    \)
  \( 312   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Целих бројева \(x\) за које важи неједналост  \(x+1>\sqrt{5-x}\)  има:
   

   

  \(1\)     
  \(3\)  
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 
  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(   4\)
  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Израз \((a^{-1}+b^{-1})^{-1}:(b^{-1}-a^{-1})^{-1}, (a,b\neq0, a\neq b)\) идентички је једнак изразу:

  \( 1 \) 
  \( a^2b^2 \) 
  \( \frac{a+b}{a-b} \)
  \( \frac{a-b}{a-b} \) 
  \( \frac{a-b}{a+b} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)
  \(\left (0,1 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

   \(8\)
  \(12\)
  \(6 \)       
  \(16\)
  \(10\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време