Задаци

 • 1.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(-6\)
  \(4\)
  \(-1\)
  \(6      \)
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  На колико начина се од 6 девојака и  7 младића може саставити екипа од 5 чланова, тако да у екипи буду 3 девојке и 2 младића?

   

  \(41\)  
  \(945\)  
  \(512\)
  \(420\)
  \(128\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(335\)
  \(1005\) 
  \(1006\)
  \(336\)
  \(334\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \((x ,y), x, y\in R, 0 < x \leq y\), решење система једначина \(x^2+y^2=51, xy=12\) тада је \(y - x^3\) једнако:

  \(   -1    \)
  \( \sqrt{3}  \)
  \(     2\sqrt{3}       \)  
  \(  1       \)
  \(    -\sqrt{3}        \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 455 \) 
  \( 242 \) 
  \( 372,5 \) 
  \( 368 \) 
  \( 442 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Производ свих реалних решења једначине \( \sqrt{10+x}-\sqrt{5-x}=\sqrt{1+x}\) једнак је:


   

  \(-\frac{4}{5}\)
  \(-\frac{2}{5}\)
  \(\frac{4}{5}\)      
  \(\frac{6}{5}\)
  \(\frac{2}{5}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   пети
  седми
  девети
  једанаести
   десети

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

   Ако бочна ивица правилне четворостране пирамиде има дужину \(6cm\) и заклапа угао \(45^{\circ}\) са равни основе, запремина пирамиде је:

    \(45cm^3\)
  \(16\sqrt{2}cm^3\)      
  \(36\sqrt{2}cm^3\)
  \(27\sqrt{2}cm^3\)
  \(\frac{40\sqrt{2}}{3}cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{9}{2}cm \)
  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(17 \)
  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(\frac{7}{2}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Из тачке \(A(3,4) \) постављена је нормала \(n\) на праву \(p:4x-2y+1=0\) . Ако се праве \(p \) и \(n\) секу у тачки \(S(x_S,y_S)\) , тада је \(x_S\cdot y_S\) једнако:

  \(  9  \)
  \(   \frac{38}{9}   \)
  \(   \frac{5}{2}   \)  
  \(  7    \)
  \(    \frac{39}{2}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(36 \)
  \(30 \)
  \(32 \)
  \(28 \)
  \(34 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\frac{1}{a-b}\)         
  \(\sqrt{a}\)
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(\sqrt{b}\)
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Шестоцифрених бројева дељивих са 2, код којих су све цифре различите, направљених од цифара 0 , 1, 2 , 3 , 4 , 5 има:

  \(  360    \)
  \( 312   \)
  \(    216  \)  
  \(   120   \)
  \(            288      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако се број страница конвексног \(n\)-тоугла повећа зa \(7\), број дијагонала му се повећа за \(119\). Број \(n\) износи:

   

  \(15\)
  \(17\)
   \(14\)  
  \(12\)      
   \(13\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број решења једначине \(\sqrt{7-x}=x-1\) је:

  више од\( 4 \) 
  \( 1 \)
  \( 2 \) 
  \( 4 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(    120     \)
  \( 60 \)
  \(  30    \)
  \(   40 \)
  \(     240    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  
  \(  \frac{36}{65}   \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (60,80) \) 
  \( (0,20) \) 
  \( (20,40) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (10,30) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  
  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време