Задаци

 • 1.      

  У троуглу су странице \(b=3\sqrt{3}\) и \(c= 6\) , а најмањи угао \(\alpha=\frac{\pi}{6} \). Ако је трећа страница \(a < b\) , тада је \(a\) једнако:

  \(   \frac{5}{2}    \)
  \(     \frac{3}{2}    \)  
  \(    2     \) 
  \(  2\sqrt{3}    \)
  \( 3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(12\)    
  \(13\)
  \(15\)  
  \(16\)
  \(14\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(7 \)  
  \(3\)    
  \(>7\)
  \(6\)  
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Површина правог ваљка је \(P = 8\pi cm^2 \), а висина му је за \(1cm\) краћа од пречника основе. Запремина ваљка је:

  \( 3\pi cm^3 \) 
  \( 5\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{27}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{40}{9}\pi cm^3 \) 
  \( \frac{80}{27}\pi cm^3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(7\)      
  \(5\)  
  \(3\)
  \(1\)
  \(4\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(6\)
  \(3 \)
  \(2\)
  \(1 \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(1 \)
  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(а \)
  \(2 \)
  \(\frac{а}{a+2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Скуп решења неједначине \(\log_{\frac{1}{2}}(x^{2}-2x+1)>\log_{2}\frac{1}{4}\) је:

  \((1,3)\)  
  \((0,3)\)
  \((-1,1)\cup (1,3)\)
   \((-1,0)\)
  \((-1,3)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Тачка \(A\left ( 5,\frac{12}{5} \right )\) и жиже елипсе \(\frac{x^2}{169}+\frac{y^2}{144}=1\) су темена троугла \(ABC\) . Обим датог троугла је:

  \(34 \)
  \(30 \)
  \(32 \)
  \(36 \)
  \(28 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1150 \)
  \(1100 \)
  \(1250 \)
  \(1050 \)
  \(1200 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (20,40) \) 
  \( (10,30) \) 
  \( (40,60) \)
  \( (0,20) \) 
  \( (60,80) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Израз \(\frac{sin(\alpha+\beta)+sin(\alpha-\beta)}{cos(\alpha+\beta)+cos(\alpha-\beta)}\) идентички је једнак изразу:

  \( tg\alpha \)
  \( \frac{sin\alpha}{cos\alpha} \) 
  \( tg(\alpha+\beta) \) 
  \( sin(\alpha+\beta) \) 
  \( tg2\alpha \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(  1      \)
  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(  9     \)
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  6
  4
  3      
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(335\)
  \(1005\) 
  \(334\)
  \(1006\)
  \(336\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(-2 \)
  \(-\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Различитих петоцифрених бројева, у чијем се запису користе две цифре 2 и по једна цифра 3, 4 и 5, има:

  \(     240    \)   
  \(  30    \)
  \( 60 \)
  \(   40 \)
  \(    120     \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(  2    \)
  \(   4\)
  \( 3 \)
  бесконачно много 
  \(     5    \)   

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(11\cdot 9! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(10\cdot 8! \)
  \(2\cdot 9!\)
  \(2\cdot 10! \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 1 \)
  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 2 \) 
  \( 0,5 \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време