Задаци

 • 1.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  3      
  6

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Једначина тангентне елипсе \(\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1\) која пролази кроз тачку \(A(2,3)\) гласи:

  \( x – 2y + 4 = 0 \) 
  \( 3x+ 2y – 1 = 0 \) 
  \( x+ 2y – 8 = 0 \)
  \( 2x – y – 1 = 0 \) 
  \( 2x + y – 7 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(>7\)
  \(3\)    
  \(6\)  
  \(7 \)  
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  У троуглу \(ABC\) је \(AB = 6 cm \), \(AC = 5 cm\) и \(AD = 4 cm\) , где је \(D\) подножје висине из темена \(A .\) Дужина полупречника описане кружнице троугла \(ABC \)\(cm\) ) једнака је:

  \(\frac{15}{4}cm \)
  \(17 \)
  \(\frac{7}{2}cm \)
  \(\frac{17}{4}cm \)
  \(\frac{9}{2}cm \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \(-6 \)        
  \( 16\)
  \(-12\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је лопта запремине \(V_1\) уписана у коцку запремине \(V_2\) , тада је \(\frac{V_1}{V_2}\) једнако:

  \(   \frac{\pi}{3} \)
  \(   \frac{\pi}{4}    \)  
  \(    \frac{2\pi}{9}    \) 
  \(  \frac{\pi}{6}  \)
  \(  \frac{\pi}{8}    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Реално решење једначине \(\sqrt{3x+2}-\sqrt{2x-2}=\sqrt{x} \) припада интервалу:

  \(\left (0,1 \right ]\)
  \(\left (2,3 \right ]\)
  \(\left (1,2 \right ]\)
  \(\left ( -\infty \right ]\)
  \((3,+ \infty) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је запремина правог ваљка \(V=6\pi\), а површина његовог омотача \(M=4\pi\), тада је однос полупречника основе \(r \) и висине \(H, \frac{r}{H}\) једнак: 

   \(4\)  
  \(4,5\)
  \(2,5\)
  \(2\)  
  \(3 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  [math]32 [/math
  \(64 \)
  \(15 \)
  \(30 \)
  \(45 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Први члан геометријске прогресије је \(a_1=3\) а шести члан је \(a_6=96\) . Збир првих десет чланова \(S_10\) је:

  \( 3080 \) 
  \( 6160 \) 
  \( 369 \) 
  \( 1023 \) 
  \( 3069 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је \(log_\sqrt{5}\), тада је \(log_{10}2\) једнако: 

   

  \(\frac{1}{a+2}\)
   \(\frac{1}{2(a+1)} \)  
  \(\frac{a+1}{2}\)     
  \(\frac{2}{a+1}\)
  \(\frac{1}{2a+1}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1200 \)
  \(1250 \)
  \(1050 \)
  \(1150 \)
  \(1100 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \( a=\log_{\sqrt{2}}\sqrt[3]{64}-\sqrt[3]{3}^{\log_{\sqrt{3}}27}\), онда је вредност израза \((a+9)^{a+\frac{9}{2}}\) једнака:

   

   

  \(2\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(4    \)  
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{16}\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

   У биномном развоју  \((x^3+\frac{1}{x})^{12}\), члан који не садржи \(x\) је:

   

   десети
   пети
  девети
  једанаести
  седми

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    
  \((-4,3)\) 
  \((-4,0)\)
  празан скуп    
  \((-8,-4)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(17 \cdot 8! \)
  \(10\cdot 8! \)
  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 10! \)
  \(2\cdot 9!\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\frac{\left | z-1+i \right |}{\left | z-2+2i \right |}=1\) и \(\frac{\left | z \right |}{\left | z-1-i \right |}=1\), гдеје \( i^2 = -1\), тада је \(Im(\bar{z}\cdot i)\) једнак:

   

  \(0\)
  \(2\)
  \(-1\)  
  \(-2\)
  \(1\)       

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(((\frac{7}{9}-\frac{7}{9}):1,25+(\frac{6}{7}-\frac{17}{28}):(0,358-0,108))\cdot1,6 - \frac{19}{25}\) je:

  \( 0,5 \) 
  \( 2 \) 
  \( 1 \)
  \( \frac{3}{28} \) 
  \( 3 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је првобитна цена књиге од \(500\) динара смањена најпре за \(10\%\), а затим за \(20\%\), нова цена књиге (у динарима) је:

   

  \(340\)  
  \(350\)
   \(380\)
  \(360\)
  \(470\)      

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време