Задаци

 • 1.      

  Разлика највећег и намањег решења једначине \(\sqrt{x-3}+\sqrt{8-x}=3\) једнак је:

  \(5 \)  
  \(4\)  
  \(3\)
  \( 1 \)  
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Комплексан број  \(\frac{2\cdot i^{2013}}{1+i}\) једнак је:

  \(  1-i   \)
  \(   -1+i     \)
  \(  1+i \)
  \(   -1-i    \)  
  \(    i  \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

   Ако је \((a,b]\cup(c,d]\) решење неједначине \(\frac{x^2+x-28}{x^2-4x-5}\geq2\), тада је \(a+b+c+d\) једнако:

   

  \(13\)
  \(15\)  
  \(16\)
  \(12\)    
  \(14\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Збир свих девет чланова аритметичке прогресије је за \(164\) већи од збира првих пет чланова те прогресије. Ако је девети члан за \(14\) мањи од двоструке вредности шестог члана, онда је производ прва два члана дате прогресије једнак:

  \(16\)
  \(-16\)
  \(20\)
  \(12\)
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број решења једначине \(|x-1|+2x=5\) је:

  \( 3 \) 
  \( 4 \) 
  \( 2 \) 
  \( 1 \)
    више од\( 4 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Нека је \(a_n\) аритметички низ, \(a_1=4 \). Ако је збир првих пет чланова тог низа \(90,\) тада је \(a_{15}\) једнако:

  \( 102  \)
  \(  104    \)
  \(    108 \)  
  \(   106   \)
  \(   100      \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

   Ако је \(a\neq -\frac{1}{2}\) и \(\left | a \right |\neq 2\) , онда је израз \(\left ( \frac{2a+1}{a+2}-\frac{4a+2}{4-a^{2}} \right ):\frac{2a+1}{a-2}+\left ( \frac{a+2}{2} \right )^{-1}\) идентички једнак изразу:

  \(а \)
  \(\frac{а}{a+2} \)
  \(2 \)
  \(\frac{1}{a+2} \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]
   [math]a-b[math]    
  [math]0 [math] 
  [math]ab+1[math]    
  [math]\frac{a+1}{ab}[math]

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Број реалних решења једначине \( \log \sqrt{x-2}+3\log \sqrt{x+2}=\frac{1}{2}+\log \sqrt{x^{2}-4}\)  је:

  \(1\)
  \(4\)    
  \(0\)
  \(2\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(4\)  
  \(2\)  
  \(-1\)    
  \(3\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Укупна цена две књиге износи \(2600\) . Уколико би се цена прве књиге увећала за \(150\) динара и цена друге умањила за \(150\) динара, тада би цена друге износила \(30\%\) цене прве књиге. Разлика цене прве и друге књиге (у динарима) једнака је:

  \(1200 \)
  \(1050 \)
  \(1250 \)
  \(1150 \)
  \(1100 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Тангенте постављене из тачке \(A(2,4)\) на кружницу \(x^2+y^2=2\) секу осу \(Oy\) у тачкама \(B\) и \(C\). Површина троугла \(ABC\) једнака је:

   

  \(10\)  
  \(16\)
   \(8\)
  \(6 \)       
  \(12\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

   Угао између правих \( p : x - 3y + 5 = 0\) и \(q : 2x - y - 3 = 0\) je:

  \(60^{\circ}\)
   \(120^{\circ}\)   
  \(45^{\circ}\) 
  \(30^{\circ}\)  
  \(90^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(        5\)  
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(    20  \)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је права \(p : y = 2x + n\) тангента кружнице \(k : x^2 + y^2 = 5\), тада је \(n\) једнако:
   

  \(\pm6\)  
  \(\pm7\)  
  \(\pm5\)
  \(\pm4\)  
  \(\pm3\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      


   Број решења једначине \(2\sin^2x=\sin2x\) на интервалу \([-\pi,\pi]\) једнак је

  5
  4
  6
  3      

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп свих решења неједначине \(3\cdot 81^{x}+2\cdot 16^{x}\leqslant 5\cdot 36^{x}\) је:

  \(\left [ -\frac{2}{3},0 \right ]\)        
  \(\left [ -\frac{4}{9},0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{2},0 \right ]\)
  \(\left [ -1,0 \right ]\)
  \(\left [ -\frac{1}{3},0 \right ]\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Израз \((a^{-1}+b^{-1})^{-1}:(b^{-1}-a^{-1})^{-1}, (a,b\neq0, a\neq b)\) идентички је једнак изразу:

  \( a^2b^2 \) 
  \( \frac{a+b}{a-b} \)
  \( \frac{a-b}{a-b} \) 
  \( \frac{a-b}{a+b} \) 
  \( 1 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \(4\)
  \( 16\)
   \( 8\)
  \(-6 \)        
  \(-12\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време