Задаци

 • 1.      

  3. Израз\( \frac{1}{a+\frac{1}{b+\frac{1}{a}}}\cdot\frac{1}{b+\frac{1}{a}}\cdot \frac{1}{b+\frac{1}{a+\frac{1}{b}}}\cdot\frac{1}{a+\frac{1}{b}}\), за оне вредности променљивих \(a\) и \(b\) за које је дефинисан, идентички је једнак изразу:

  [math]\frac{a+1}{ab}[math]
   [math]a-b[math]    
  [math]ab+1[math]    
  [math]0 [math] 
  [math]\frac{ab +1}{ab}[math]

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Нека је \(S\) скуп свих целобројних вредности параметра \(m\) за које једначина \(x^2-(m-3)x+5+m=0\) има оба решења негативна. Број елемената скупа \(S\) је:

   

  \(3\)    
  \(4\)
  \(6\)  
  \(>7\)
  \(7 \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Збир свих решења једначине\( \sqrt{2x^2 - x + 3} = x +1\) je:

   

  \(5\)
  \(4\)  
  \(3\)
  \(2\)  
  \(-1\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број целобројних решења неједначине \(\frac{x^{2}-5x-5}{x^{2}+x-10}<-1\) је:

  \(2\)
  \(3\)
  \(4\) 
  \(1\)
  \(0\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

   Угао између веће основице и крака једнакокраког трапеза једнак је \(60^{o}\) . Ако је дужина те основице једнака \(9 cm ,\) а крака \(4 cm ,\) површина трапеза (у \(cm^2\) ) једнака је:

  \(18 \)
  \(16\)
  \( 24\sqrt{3} \)
  \(14\sqrt{3} \)
  \(7\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У развоју \(\left ( \sqrt[4]{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{2012}\) број чланова који су цели бројеви једнак је:

  \(167 \)
  \(671 \)
  \(503\)
  \(504 \)
  \(168 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

    Производ свих решења једначине \(4^{x-\frac{1}{x}}+16^{x-\frac{1}{x}}=72\) једнак је:

   

   \(1\)  
  \(4\)
  \(6      \)
   \(-6\)
  \(-1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  За \(a > 0\), \(b > 0\) и \(a\neq b\) , израз \(\left ( \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}-\frac{2\sqrt{a}}{\sqrt{a^{3}}+\sqrt{b^{3}}}:\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-\sqrt{ab}+b} \right )\cdot \left ( a+b+2\sqrt{ab} \right ) \) идентички је једнак изразу: 

  \(\sqrt{b}\)
  \(-\sqrt{a}-\sqrt{b}\) 
  \(\sqrt{a}\)
  \(\sqrt{a}+\sqrt{b}\)
  \(\frac{1}{a-b}\)         

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(1006\)
  \(336\)
  \(335\)
  \(1005\) 
  \(334\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(z=1+i \), тада је \(z^4\) :

  \( 1-i \) 
  \( -2+2i \) 
  \( 2i-1 \) 
  \( 4i \) 
  \( -4 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Пети члан аритметичке прогресије је \(a_5 =16\) , а једенаести \(a_{11}=31\) . Збир првих \(17 \) чланова \(S_{17}\) je :

  \( 242 \) 
  \( 455 \) 
  \( 368 \) 
  \( 442 \)
  \( 372,5 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

   Ако је збир првих једанаест чланова геометријске прогресије \(S_{11}= 6141\), a количник \(q = 2\), први члан \(a_1\) је:

   

  \(3\)
  \(5\)  
  \(4\)  
  \(1\)
  \(7\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

   Све вредности параметра \(p\) , за које за решења \(x_1\) и \(x_2\) једначине \(x^2-px+6=0\) важи релација \(x_1-x_2 = 1\) , припадају скупу:

  \( (-10,-4) \) 
  \( (-1,6) \) 
  \( (4,10) \) 
  \( (-4,4) \) 
  \( (-6,6) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Око праве правилне четворостране призме запремине \(128 cm^3\) описан је кружни ваљак тако да основа призме припадају одговарајућим основама ваљка. Запремина тог ваљка ( у \(cm^3\) ) износи:

  \(72\pi \)
  \(64 \pi \)
  \(32\sqrt{3}\pi \)
  \(48\pi\)
  \(56\pi \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  \(30 \)
  \(45 \)
  \(64 \)
  \(15 \)
  [math]32 [/math

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(sin\alpha=\frac{5}{13}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi, cos\beta=-\frac{3}{5}, \pi<\beta<\frac{3\pi}{2}\) , тада је \(cos(\alpha + \beta)\) једнако:

  \(  \frac{36}{65}   \)
  \( \frac{56}{65}  \)
  \(    -\frac{16}{65}     \)  
  \(   -\frac{56}{65}   \)
  \(     \frac{16}{65}   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{|x-2|}{x^2-3x+2}\geq 2\) у скупу реалних бројева je:

   

  \((-\infty, \frac{1}{2}]\cup (1,+\infty)\)
  \((1,+\infty)\)  
  \((1,3)\) 
  \([\frac{1}{2},1]\)
  \((-\infty, \frac{1}{2}]\)          

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Производ свих решења једначине \(\sqrt{3x-1}+\sqrt{6-x}=5\) једнак је:

  \(    20  \)  
  \(   \frac{45}{2}     \)
  \( \frac{75}{4}      \)
  \(        5\)  
  \(  \frac{15}{4}      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Збир свих решења једначине \(2^{x^2-3x}+(\frac{1}{2})^{x^2-3x-4}=17\) једнак је:

  \(     15    \)
  \(   9\)
  \(    12     \)   
  \( 6 \)
  \(  3    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(\frac{\cos 100^o+\sin 50^o}{\sin 200^o}\) једнака је:

  \(-\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(-\sqrt{3} \)
  \(-2 \)
  \(\sqrt{2} \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време