Задаци

 • 1.      

   У развоју \(\left ( \sqrt{3}+\sqrt[3]{2} \right )^{n}\), где је \(n\in \mathbb{N}\), биномни коефицијент трећег члана је 1005 пута већи од биномног коефицијента другог члана. Број чланова у том развоју који су рационални бројеви је:

  \(336\)
  \(334\)
  \(1006\)
  \(1005\) 
  \(335\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(\alpha=\frac{1}{3}\) и \(0<\alpha<\frac{\pi}{2} ,\) тада је \(tg2\alpha\) :

  \( \frac{4\sqrt{2}}{7} \)
  \( -\frac{4\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{3\sqrt{2}}{8} \) 
  \( -\frac{2\sqrt{2}}{7} \) 
  \( \frac{2\sqrt{2}}{7} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Израз \((a^{-1}+b^{-1})^{-1}:(b^{-1}-a^{-1})^{-1}, (a,b\neq0, a\neq b)\) идентички је једнак изразу:

  \( a^2b^2 \) 
  \( 1 \) 
  \( \frac{a-b}{a-b} \) 
  \( \frac{a-b}{a+b} \) 
  \( \frac{a+b}{a-b} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако за комплексан број \(z\) важи \(\left | z-3 \right |=\left | z-3+2i \right |\) и \(\left | z-2i \right |=\left | z+4-2i \right | ,\) где је \(i^{2}=-1 ,\) тада је:

  \(\left | z \right |=5 \)
  \(\left | z \right |=2\sqrt{5} \)
  \(\left | z \right |=2 \)
  \(\left | z \right |=3 \)
  \(\left | z \right |=\sqrt{5} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Дате су функције \(f_1(x)=x, f_2(x)=\sqrt{x^2}\) и \(f_3(x)=(\sqrt{x})^2 .\) Тачан је исказ:

  \( f_1 = f_2 \neq f_3    \) 
  \(  f_1 = f_2 = f_3  \)
  \(  f_1\neq f_2 \neq f_3 \neq f_1 \)
  \(   f_1 \neq f_2 = f_3   \)
  \(   f_3 = f_1 \neq f_2   \)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Целих бројева који припадају скупу решења неједначине \(\frac{3x-16}{-x^2+11x-28} \geq 1\) има:

  \(     5    \)   
  \( 3 \)
  \(   4\)
  бесконачно много 
  \(  2    \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Комплексни број \(\frac{11+2i}{3-4i}\) једнак је:

   

  \(2-i\)
  \(1-2i\)  
  \(1+2i\)
  \(2+i\)      
   \(1-i\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(\sin\alpha=\frac{15}{17}, \frac{\pi}{2}<\alpha<\pi\), тада је \(\cos(\frac{\pi}{4}-\alpha)\) једнако:

   
   

  \(-\frac{23\sqrt{2}}{34}\)    
  \(-\frac{7\sqrt{2}}{34} \)  
  \(\frac{23\sqrt{2}}{34}\)  
  \(-\frac{15\sqrt{2}}{34}\)  
  \(\frac{7\sqrt{2}}{34}\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

   Скуп свих решења неједначине \(\frac{x-1}{x-3}<\frac{x+8}{x+4}\) je

   \((-\infty,-4)\cup(3,+\infty)\)    
  \((-4,3)\) 
  празан скуп    
  \((-4,0)\)
  \((-8,-4)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

   Ако су странице троугла \(a=1, b=3\sqrt{2}, c=5\), тада је највећи угао једнак:

   

  \(\frac{\pi}{2}\)
  \(\frac{3\pi}{4} \) 
   \(\frac{2\pi}{3}\)
  \(\frac{5\pi}{6}   \) 
  \(\frac{5\pi}{12}\)        

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Дате су тачке \(A(1,2), B(4,-7), C(6,-3).\) Ако је \(D(x_0, y_0)\) подножје висине спуштене из тачке \(C\) на страницу \(AB\), троугла \(ABC\) тада је \(x_0\cdot y_0\) једнако:

   

  \( 16\)
  \(-12\)
  \(-6 \)        
  \(4\)
   \( 8\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Једна катета правоуглог троугла дужа је од друге катете за \(10cm\) , а краћа од хипотенузе за \(10cm \). Дужина хипотенузе припада интервалу :

  \( (40,60) \)
  \( (0,20) \) 
  \( (60,80) \) 
  \( (20,40) \) 
  \( (10,30) \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Скуп свих решења неједначине \(2x+|x-1|<2\) у скупу реалних бројева је:

  \( (-\infty, -1) \) 
  празан скуп   
  \( (1, +\infty) \) 
  \( (1,2) \) 
  \( (-\infty, 1) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(J=ab+\frac{a^2b+ab^2}{a^2-b^2}(\frac{a^2}{b}-\frac{b^2}{a}); a=1,75 ; b=1,25\) тада је \(J\) једнако:

  \(    \frac{37}{8}      \)  
  \(    4   \)  
  \(   \frac{1}{4}          \)
  \(  9     \)
  \(  1      \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако је збир свих решења једначине \(1+\log_{2}(2^{x}-1)=\log_{2^{x}-1}64 ,\) онда је вредност \(2a+3\) једнака:

  [math]32 [/math
  \(45 \)
  \(30 \)
  \(15 \)
  \(64 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Једначина праве која пролази кроз тачке \(A(-1,1)\) и \(B(1,4)\) гласи:

  \( 2x - 3y + 5 = 0 \) 
  \( 3x – 2y + 5 = 0 \)
  \( x – y + 2 = 0 \) 
  \( x – 2y + 5 = 0 \) 
  \( 3x + 2y - 5 = 0 \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(log_72 = a\), тада је \(log_{\frac{1}{2}}28\):

   

    \(-\frac{a+1}{2a}\)  
  \(\frac{a+4}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{a}\)
  \(-\frac{2a+1}{2a}\)
  \(-\frac{4}{a}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир највећег негативног и најмањег позитивног решења неједначине \(\cos ^{4}x-\sin ^{4}x=1+\sin x\) је:

  \(\pi\)
  \(\frac{5\pi }{6}\)
  \(-\pi\)
  \(\frac{\pi }{6}\)
  \(-\frac{\pi }{6}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Број свих целобројних решења неједначине \(\frac{4x^{2}-5x-39}{x^{2}-x-12}\leqslant 3\) је:

  \(3 \)
  \(1 \)
  \(6\)
  \(0 \)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Десетоцифрених бројева чије су све цифре међусобно различите и који су дељиви са 5 има:

  \(2\cdot 9!\)
  \(10\cdot 8! \)
  \(17 \cdot 8! \)
  \(11\cdot 9! \)
  \(2\cdot 10! \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време