Задаци

 • 1.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(2e\)
  \(e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(0\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([2, 4]\)
  \([−10, −8)\)  
  \([−2, 2)\)  
  \([−8, −4)\)
  \([−4, −2)\)   

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-1,1)\)
  \((-3,1)\)
  \([-1,5]\)
  \([-2,1)\)
  \((-3,5]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора
  \(\frac{2011}{4} \)
  \(\frac{2013}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(240\)
  \(7680 \)
  \(250 \)
  \(3600 \)
  \(2400 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{1}{2}\)
  5
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{5}{2}\)
  17

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(2\)
  \(4\)
  \(3\)
  \(1\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(22,5^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\)
  \(60^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  3
  1
  5
  7
  9

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([6,8)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([3\sqrt{3},6)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(84\)
  \(48\)
  \(21\)
  \(1\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(4\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако су \(\alpha\) и \(\beta\) решења једначине \(x^2-2x+5=0\), онда је \(\frac{​\alpha^2+\alpha \beta+ \beta^2}{\alpha^3+\beta^3}\) једнако:

  \(\frac{1}{11}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{1}{22}\)
  \(\frac{1}{22}\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(4,8\)
  \(−3\)    
  \(2,6\) 
  \(2\)      
  \(−4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(4 \)
  \(3 \)
  \(6 \)
  \(2 \)
  \(5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време