Задаци

 • 1.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(4\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(1\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

  \(20cm\)
  \(6cm\)
  \(5cm\)  
  \(10cm\)      
   такав трапез не постоји

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(3600 \)
  \(240\)
  \(250 \)
  \(2400 \)
  \(7680 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\sqrt{3}\)
  \(1\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  У једнакокраком \(ABC\) троуглу је \(AB=BC=b\), \(AC=a\) и \(\sphericalangle ABC=20^{\circ}\). тада је израз \(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b}{a}\) једнак:

  \(1\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(2\)
  \(3\)
  \(\frac{5}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  3cm
  3,5cm
  4cm
  2,5cm
  2cm

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(8\pi cm^3\)
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    
  \(\pi cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(5\)
  \(48\)
  \(1\)
  \(84\)
  \(21\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(0\)  
  \(2\)
  \(−1\) 
  \(1\)
  \(2\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([3\sqrt{3},6)\)
  \(\emptyset\)
  \([6,8)\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  
  \(\frac{a+1}{a}\)
  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{5a}{4}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{63}{8} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(2,6\) 
  \(4,8\)
  \(−4\)
  \(2\)      
  \(−3\)    

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(5\sqrt{3}\)
  \(10\)  
  \(5\)  
  \(5-\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(30\cdot 6!\)
  \(15\cdot 6!\)
  \(2\cdot 6!\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)
  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  1
  0
  4
  2
  3

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време