Задаци

 • 1.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(\sqrt[4]{a^9}\)
  \(a^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(4028\)      
  \(−4030\)
  \(4030\)
  \(−4028\)
  таква прогресија не постоји 

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{1}{3}\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(0\)
  \(1\)
  \(2\)
  \(4\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(88\)
  \(127\)
  \(103\)
  \(93\)
  \(141\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(4\)
  \(1\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(7:4\)
  \(3:2\)
  \(4:3\)
  \(8:5\)
  \(7:5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{1}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(-\frac{11}{2} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{2} \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(-\frac{11}{8} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно два решења
  има више од два решење
  има тачно једно решење и оно је негативно
  нема решења                
  има тачно једно решење и оно је позитивно

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  25 \)
  \(  30 \)
  \(  35 \)
  \(  15 \)
  \(  20 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{a+1}{a}\)
  \(\frac{5a}{4}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  
  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време