Задаци

 • 1.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(10\)  
  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(5-\sqrt{3}\)
  \(5\sqrt{3}\)
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{1}{e}\)
  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(e\)
  \(2e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Једна катета правоуглог троугла је \(8cm\), а хипотенуза је \(17cm\). Полупречник уписаног круга тог троугла је:

  4cm
  3,5cm
  3cm
  2cm
  2,5cm

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(5\)
  \(2\)
  \(1\)
  \(0\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  116
  133
  109
  140
  126

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  16
  8
  10
  14
  12

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(88\)
  \(127\)
  \(141\)
  \(103\)
  \(93\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\):

  нема решења
  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има више од два решења
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{3}{4} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(75^o \)
  \(30^o \)
  \(60^o \)
  \(45^o \)
  \(15^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=3k+2\)
  \(n=3k\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=6k\)
  \(n=2k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{4}{9} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(6\)
  \(-6\)
  \(0\)
  \(5\)
  \(-5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{a+1}{a}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  
  \(\frac{5a}{4}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време