Задаци

 • 1.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(2\)
  \(1\)
  \(3\)
  \(4\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  15 \)
  \(  25 \)
  \(  30 \)
  \(  20 \)
  \(  35 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([3\sqrt{3},6)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)
  \([6,8)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( 17 \)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( 5 \)
  \( \frac{1}{2}\)
  \( \frac{5}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Коефициент уз \(x^{27}y^{2}\) у развоју бинома \(\left ( x^{3}+\sqrt{y} \right )^{13}\) једнак је:

  \(715 \)
  \(12 \)
  \(1516 \)
  \(1312 \)
  \(78 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(0\)
  \(2\)
  \(\sqrt{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У једнакокраком \(ABC\) троуглу је \(AB=BC=b\), \(AC=a\) и \(\sphericalangle ABC=20^{\circ}\). тада је израз \(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b}{a}\) једнак:

  \(3\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(1\)
  \(2\)
  \(\frac{5}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  таква прогресија не постоји 
  \(4030\)
  \(−4028\)
  \(−4030\)
  \(4028\)      

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(0 \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{7} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(7680 \)
  \(240\)
  \(2400 \)
  \(250 \)
  \(3600 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(7:4\)
  \(7:5\)
  \(4:3\)
  \(8:5\)
  \(3:2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)
  ниједан од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  133
  126
  116
  109
  140

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(0\)
  \(5\)
  \(1\)
  \(2\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(1 \)
  \(2\sqrt{3}\)
  \(2\)
  \(4 \)
  \(4\sqrt{3} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време