Задаци

 • 1.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([6,8)\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(1\)
  \(2\)
  \(2\) 
  \(−1\) 
  \(0\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  16
  14
  10
  12
  8

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако су \(\alpha\) и \(\beta\) решења једначине \(x^2-2x+5=0\), онда је \(\frac{​\alpha^2+\alpha \beta+ \beta^2}{\alpha^3+\beta^3}\) једнако:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{22}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{1}{22}\)
  \(\frac{1}{11}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  80°
  60°
  120°
  40°
  100°

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(4\)
  \(\frac{3}{10}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(0\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(3\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(3 \)
  \(1 \)
  \(2 \)
  \(0 \)
  Ниједан од понуђених одговора

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(1\)
  \(\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((-\infty, -a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Правилна четворострана призма пресечена је са равни која садржи основну ивицу призме. Ако је површина пресека равни призме два пута већи од површине базе, тада је угао између те равни и базе призме једнак:

  \(15^o \)
  \(60^o \)
  \(30^o \)
  \(45^o \)
  \(75^o \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(48\)
  \(21\)
  \(1\)
  \(84\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Вредност израза \(8\sin ^2 80^o-2\sqrt{3}\sin 40^o-2\cos 40^o\) једнака је:

  \(4\sqrt{3} \)
  \(2\)
  \(2\sqrt{3}\)
  \(4 \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Око кружнице полупречника \(2cm\) описан је једнакокраки трапез површине \(20cm^2\). Дужина његовог крака је:

   

   такав трапез не постоји
  \(10cm\)      
  \(20cm\)
  \(6cm\)
  \(5cm\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(250 \)
  \(7680 \)
  \(3600 \)
  \(240\)
  \(2400 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(1\)
  \(4\)
  \(3\)
  \(2\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)
  \(2\)
  \(\sqrt{2}\)
  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време