Задаци

 • 1.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  35 \)
  \(  30 \)
  \(  15 \)
  \(  25 \)
  \(  20 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  40°
  120°
  80°
  60°
  100°

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(\sqrt[4]{a^9}\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(a^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([6,8)\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \([6, 10]\)
  \((24, 92]\)
  \((10, 24]\)
  \((−1, 1)\)
  \([1, 6)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-1,5]\)
  \([-2,1)\)
  \((-3,1)\)
  \((-3,5]\)
  \([-1,1)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Једно од реалних решења једначине \(\log_{\cos{x}}\sin{x}=4\log_{\sin{x}}\cos{x}\) припада интервалу:

  \(\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \right]\)
  \(\left[\frac{5\pi}{6}, \pi \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2} \right)\)
  \(\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4} \right]\)
  \(\left(0, \frac{\pi}{6} \right]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{5}{2}\)
  5
  17
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(0 \)
  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{7} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  12
  10
  16
  14
  8

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(e\)
  \(2e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(2\)      
  \(−4\)
  \(−3\)    
  \(4,8\)
  \(2,6\) 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  бесконачан
  \(−2\)    
   \(1\)  
  \(−1\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  -312
  312
  156
  78
  -78

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Најмања вредност функције \(f(x)=4x+\frac{9\pi ^{2}}{x}+\sin x, x>0\) је:
   

  \(5\pi +2 \)
  \(\frac{\pi^2-1}{2} \)
  \(3\pi +1 \)
  \(\frac{5\pi}{2}\)
  \(12\pi -1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  140
  133
  109
  126
  116

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  све функције су једнаке међу собом
  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  међу датим функцијама нема једнаких

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=3k+2\)
  \(n=2k\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=6k\)
  \(n=3k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 6k\)
  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k + 2\)
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 3k\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време