Задаци

 • 1.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( \frac{5}{2} \)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( \frac{1}{2}\)
  \( 5 \)
  \( 17 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(-312\)            
  \(156\)  
  \(-78\)  
  \(312\)
  \(78\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(3600 \)
  \(240\)
  \(2400 \)
  \(7680 \)
  \(250 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  
  \(\frac{5a}{4}\)
   \(\frac{3a}{2}\)  
  \(\frac{a+1}{a}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Укупан број реалних решења једначине \(3 tg^{2}x-8\cos^{2} x+1=0\) која пропадају интервалу \((0,2\pi )\) је:

  \(2 \)
  \(6 \)
  \(4 \)
  \(3 \)
  \(5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно два решења
  има више од два решење
  нема решења                
  има тачно једно решење и оно је негативно

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(\sqrt{3}\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Вредност израза \(\left ( \frac{\left ( -0,4 \right )^{3}}{\left ( -0,8 \right )^{3}}- \frac{\left ( -0,8 \right )^{3}}{\left ( -0,4 \right )^{3}} \right ):\left ( \frac{3}{4}-3 \right )\) једнака је:

  \(\frac{63}{8} \)
  \(\frac{9}{2} \) 
  \(\frac{4}{9} \) 
  \(\frac{7}{2} \) 
  \(\frac{7}{9} \) 

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Странице троугла су \(21\) и \(9\sqrt{2} ,\) а њима захваћени угао \(45^o .\) Збир полупречника уписаног и описаног круга тог троугла је:

  \(6(\sqrt{2}+1) \)
  \(3(-\sqrt{3}+2) \)
  \(6(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \)
  \(6(\sqrt{3}+2) \)
  \(6(\sqrt{2}-1) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(3\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако је \(a\in \mathbb{R}\) и \(\left | a+\frac{1}{a} \right |=3\) тада је \(\left | a-\frac{1}{a} \right |\) једнако:

  \(\sqrt{2} \)
  \(\sqrt{3} \)
  \(\sqrt{5} \)
  \(\sqrt{7} \)
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  У правој купи угао између изводнице и висине је \(60^{\circ}\) а изводница је за \(2cm\) дужа од висине. Колика је запремина те купе?

   

  \(\frac{\pi}{3} cm^3\)
   \(\frac{\pi}{2} cm^3\)  
  \(8\pi cm^3\)
  \(\pi^2 cm^3\)    
  \(\pi cm^3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Максимална запремина ваљка уписаног у лопту полупречника \(R\) је:

  \(\frac{1}{\sqrt{2}}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{4}{3\sqrt{3}}R^3\pi\)
  \(\frac{16}{27}R^3\pi\)
  \(\frac{2}{3}R^3\pi\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  3
  7
  9
  1
  5

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(5\)
  \(1\)
  \(21\)
  \(84\)
  \(48\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време