Задаци

 • 1.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(4\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{3}{10}\)
  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Aко је \(f(x)=x^3-3x\) и \(g(x)=\sin \frac{\pi }{12}x\) тада је \(f(g(2))\) једнако:

  \(-\frac{11}{2} \)
  \(\frac{11}{2} \)
  \(0 \)
  \(\frac{11}{8}\)
  \(-\frac{11}{8} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \((−1, 1)\)
  \([1, 6)\)  
  \((10, 24]\)
  \([6, 10]\)
  \((24, 92]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  5
  \(\frac{5}{2}\)
  17

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(3600 \)
  \(2400 \)
  \(7680 \)
  \(250 \)
  \(240\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако се зна да \(\frac{14}{9}\) биномног коефицијента трећег члана, биномни коефицијент четвртог члана и биномни коефицијент петог члана у развоју бинома \(\left( \sqrt[3]{x}+\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^n\)\((n \in N, x>0)\), чине геометријску прогресију, тада је биномни коефицијент уз \(\sqrt{x}\) једнак:

  \(1\)
  \(21\)
  \(48\)
  \(84\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Унутрашљи углови конвексног петоугла односе се као 3 : 4 : 5 : 7 : 8. Разлика највећег и најмањег од тих углова је:

  40°
  80°
  60°
  120°
  100°

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  \(\frac{2013}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  Ни један од понуђених одговора
  \(\frac{2011}{4} \)
  \(\frac{2011}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  У оштроуглом троуглу странице су \(a = 1\) и \(b=2\), а површина \(P=\frac{12}{13}\). Дужина треће странице \(c\) тог троугла једнака је:

  \(\frac{5\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{\sqrt{85}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)
  \(\frac{2\sqrt{5}}{\sqrt{13}}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((-\infty, -a) \)
  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Бројеви \(a, b, c\) су узастопни чланови растућег аритметичког низа, а бројеви \(a,b,c+1\) су узастопни бројеви геометријског низа. Ако је \(a+b+c=18\), онда је \(a^2+b^2+c^2\) једнако:

  126
  109
  140
  133
  116

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Тангента криве \(y=e^{-x} (x>-1)\), сече координатне осе у тачкама \(A\) и \(B\). Ако је \(O\) координатни почетак, максимална површина троугла \(AOB\) износи:

  \(\frac{3}{e}\)
  \(\frac{1}{e}\)
  \(e\)
  \(\frac{2}{e}\)
  \(2e\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\sqrt{3}\)
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(\frac{1}{2}\)
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Последња цифра броја \(7^{2009}\) је:

  3
  1
  5
  9
  7

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако су \(\alpha\) и \(\beta\) решења једначине \(x^2-2x+5=0\), онда је \(\frac{​\alpha^2+\alpha \beta+ \beta^2}{\alpha^3+\beta^3}\) једнако:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(-\frac{1}{22}\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{11}\)
  \(\frac{1}{22}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-1,1)\)
  \((-3,5]\)
  \([-1,5]\)
  \([-2,1)\)
  \((-3,1)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Укупан број реалних решења једначине \(\sqrt{3\cdot 2^{\log_{10}2x}+1}+\sqrt{2\cdot 2^{\log_{10}2x}+9}=\sqrt{13\cdot 2^{\log_{10}2x}-4}\) је:

  \(3 \)
  \(1 \)
  \(2 \)
  Ниједан од понуђених одговора
  \(0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време