Задаци

 • 1.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2 − 2x)^{13}\) је:

  \(78\)
  \(312\)
  \(-312\)            
  \(156\)  
  \(-78\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  
  \(1\)
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Прав ваљак и права купа имају заједничку основу. Врх купе је центар друге основе ваљка. Ако је однос висине ваљка и изводнице купе \(4:5\), тада је однос површина ваљка и купе једнак:

  \(8:5\)
  \(7:5\)
  \(3:2\)
  \(4:3\)
  \(7:4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  На колико начина се у ред могу поређати 5 ученика и 2 ученице, тако да ученице не стоје једна до друге?

  \(3600 \)
  \(2400 \)
  \(250 \)
  \(240\)
  \(7680 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако је \(N\) број шестоцифрених бројева који у свом запису садрже цифру 1 бар на једном месту, тада \(N\) припада интервалу:

  \([2 \cdot 10^5, 3 \cdot 10^5)\)
  \([10^5, 2 \cdot 10^5)\)
  \([3 \cdot 10^5, 4 \cdot 10^5)\)
  \([4 \cdot 10^5, 5 \cdot 10^5)\)
  \([5 \cdot 10^5, 6 \cdot 10^5)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-2,1)\)
  \([-1,1)\)
  \([-1,5]\)
  \((-3,1)\)
  \((-3,5]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  За коју вредност реалног параметра \(m\) израз \(x_1^3  + x_2^3\), где су \(x_1\) и  \(x_2\) решења квадратне једначине \(x^2 − x + m^2 + 2m − 3 = 0\), узима максималну вредност?
   

  \(2\) 
  \(−1\) 
  \(2\)
  \(0\)  
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(a=0,1^{0,1}\), \(b=0,2^{0,2}\) и \(c=0,3^{0,3}\), тада је

  \(b<c<a\)
  \(b<a<c\)
  \(c<b<a\)
  \(c<a<b\)
  \(a<b<c\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Коефициент уз \(x^{27}y^{2}\) у развоју бинома \(\left ( x^{3}+\sqrt{y} \right )^{13}\) једнак је:

  \(715 \)
  \(78 \)
  \(1312 \)
  \(1516 \)
  \(12 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Најмања вредност функције \(f(x)=4x+\frac{9\pi ^{2}}{x}+\sin x, x>0\) је:
   

  \(12\pi -1 \)
  \(\frac{\pi^2-1}{2} \)
  \(\frac{5\pi}{2}\)
  \(3\pi +1 \)
  \(5\pi +2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(\sqrt{3}\)
  \(1\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)
  ниједан од понуђених одговора
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Кружница пролази кроз крајње тачке једне странице квадрата и кроз средиште наспрамне странице. Ако је страница квадрата дужине \(a\), онда је пречник кружнице једнак: 

  \(\frac{\sqrt{5}a}{4}\)
  \(\frac{a+1}{a}\)
  \(\frac{5a}{4}\)
  \(\frac{3a}{\sqrt{2}}\)  
   \(\frac{3a}{2}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)
  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Укупан број парова \((x,y)\) целих бројева таквих да важи \(|x^2-2x|-y<\frac{1}{2}\) и \(y+|x-1|<2\) је:

  \(1\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(4\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 6k\)
  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k\)
  \(n = 3k + 2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Сва реална решења једначине \(\frac{x+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+\sqrt{x+\sqrt{3}}}+\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}-\sqrt{x-\sqrt{3}}}=\sqrt{x}\) налазе се у скупу:

  \([6,8)\)
  \((2\sqrt{3},3\sqrt{3})\)
  \([\sqrt{3},2\sqrt{3})\)
  \([3\sqrt{3},6)\)
  \(\emptyset\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Дата је аритметичка прогресија \(a_{1},a_{2},a_{3},\dots\) чија је разлика \(d=1\), а збир првих \(98\) чланова \(a_{1}+a_{2}+ \cdots+a_{98}=137\). Тада је збир \(a_{2}+a_{4}+a_{6}+ \cdots+a_{98}\) једнак:

  \(103\)
  \(141\)
  \(93\)
  \(88\)
  \(127\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време