Задаци

 • 1.      

  Која од наведених релација постоји између решења \(x_1\) и \(x_2\) квадратне једначине \((1+m)x^{2}-(6+5m)x+5+6m=0, (m\in \mathbb{R}, m\neq 1) ?\)

  \(-x_1x_2+x_1+x_2+2=0 \)
  \(-x_1x_2+x_1+x_2-4=0 \)
  \(3x_1x_2+x_1+x_2-1=0 \)
  \(x_1x_2+x_1+x_2-11=0 \)
  \(4 x_1x_2+x_1+x_2=2 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Ако за дијагонале ромба важи једнакост \(d_1=(2-\sqrt{3})d_2\), тада је оштар угао ромба једнак:

  \(60^{\circ}\)
  \(45^{\circ}\)
  \(22,5^{\circ}\)
  \(30^{\circ}\)
  \(15^{\circ}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(i^{2}=-1\) и \(\varepsilon\) комплексан број који задовољава услов \(\varepsilon ^{2} + \varepsilon +1=0 ,\) тада је решење једначине \(\frac{x-1}{x+1}=\varepsilon \frac{1+i}{1-i}\) по \(x\) једнако:

  \(−2\varepsilon −1+2i \)
  \(2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon +1−2i \)
  \(−2\varepsilon −1−2i \)
  \(2\varepsilon −1−2i \)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број парова \((p,q), p,q \in R\) таквих да је полином \(x^4+px^2+q\) дељив полиномом \(x^2+px+q\), једнак је:

  \(5\)
  \(2\)
  \(4\)
  \(1\)
  \(0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(A=\frac{1}{6}\left((log_{2}{3})^3- (\log_{2}{6})^3-(\log_{2}{12})^3+(log_{2}{24})^3 \right)\), тада је вредност израза \(2^A\) једнака:

  \(144\)
  \(64\)
  \(1\)
  \(36\)
  \(72\)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Ако права \(y = 2x + p\) у равни \(Oxy ( p \in R )\) додирује параболу \(y = x^2 − x\), онда \(p\) припада интервалу:

   

  \([2, 4]\)
  \([−4, −2)\)   
  \([−8, −4)\)
  \([−2, 2)\)  
  \([−10, −8)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  16
  10
  8
  12
  14

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  0
  4
  2
  1
  3

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  5
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  \(\frac{5}{2}\)
  17

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  има тачно једно решење и оно је позитивно
  има тачно једно решење и оно је негативно
  нема решења                
  има тачно два решења
  има више од два решење

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Број реалиних решења једначине \(f(x)+f(f(x))=x\), где је \(f(x)=|x|+a\)\(a>0\) једнак је:

  \(1\)
  \(3\)
  \(0\)
  \(4\)
  \(2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(4030\)
  \(4028\)      
  \(−4030\)
  \(−4028\)
  таква прогресија не постоји 

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{3}{4} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{5}{6} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Реалан део комплексног броја \( \frac{1}{2-\sqrt{5}+i\sqrt{3}}\) је:

  \(\frac{1-\sqrt{5}}{4}\)
  \(-2-\sqrt{5}\)
  \(\frac{1}{3-\sqrt{5}}\)
  \(\frac{(\sqrt{5}-3)\sqrt{3}}{16}\)
  \(\frac{1-\sqrt{5}}{16}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)
  \(9{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)
  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(0\)
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(\frac{3}{5}\)
  \(3\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако се зна да је полином \(x^{3}+ax^{2}+bx-4, (a,b\in \mathbb{R})\) дељив полиномом \(x^{2}-1 \), тада збир \(a^{2}+ b ^{2}\) износи:

  \(3 \)
  \(5 \)
  \(14 \)
  \(17 \)
  \(1 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Највећа вредност функције \(f(x) = |2x + 1| + |x − 3| − |5x − 4|\) ,  \(x \in R\)  је:

  \(2\)      
  \(4,8\)
  \(2,6\) 
  \(−3\)    
  \(−4\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Израз \(a \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{a^3}\), \(a \geq 0\), идентички је једнак изразу:

  \(a^2\)
  \(\sqrt[4]{a^{11}}\)
  \(\sqrt[4]{a^7}\)
  \(a^6\)
  \(\sqrt[4]{a^9}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)
  \(\frac{3}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време