Задаци

 • 1.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  
  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Једначина \(\sqrt{1-x}=-x\) :

  нема решења                
  има тачно два решења
  има тачно једно решење и оно је негативно
  има више од два решење
  има тачно једно решење и оно је позитивно

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(k \in Z\) и \(0,0010101 \cdot 10^{k}>1001\), која је намања могућа вредност за \(k\)?

  \(-5\)
  \(0\)
  \(-6\)
  \(6\)
  \(5\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Број решења једначине \(\sin^2x+cosx+1=0\) на интервалу \((0, 4\pi)\) је:

  3
  1
  2
  0
  4

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Ако је \(f \left( \frac{x+3}{x+1} \right)=3x+2\) за \(x \in R \backslash \{ -1 \}\), онда је \(f(5)\) једнако:

  5
  \(-\frac{1}{2}\)
  \(\frac{5}{2}\)
  \(\frac{1}{2}\)
  17

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Збир првих 2012 чланова аритметичке прогресије \(\frac{2011}{2012}, \frac{2010}{2012}, \frac{2009}{2012}, \cdots \) износи:

  Ни један од понуђених одговора
  \(\frac{2011}{2} \)
  \(\frac{2013}{4} \)
  \(\frac{2011}{4} \)
  \(\frac{2013}{2} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Најкраће растојање између правих \(\sqrt{2}x+y=1\) и \(2x+\sqrt{2}y=3\sqrt{2}\) једнако је:

  \(\frac{\sqrt{6}}{6}\)
  \(0\)
  \(\sqrt{2}\)
  \(2\)
  \(\frac{2}{3}\sqrt{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Вредност израза \(\left( 1-sin\frac{\pi}{8} \right)\left( 1+sin\frac{\pi}{8} \right)\) је:

  \(\frac{\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{\sqrt{2}}{8}\)
  \(\frac{2+\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{2-\sqrt{2}}{4}\)
  \(\frac{1}{4}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(f(\frac{x+3}{x+1})=3x+2\)  за \(x \in R \setminus\{ -1\}\), онда је  \(f(5)\) једнако:

  \( 17 \)
  \( \frac{1}{2}\)
  \( -\frac{1}{2} \)
  \( \frac{5}{2} \)
  \( 5 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Скуп свих реалних вредности за које важи неједнакост \(|4^{3x}-2^{4x+2}\cdot3^{x+1}+20\cdot12^x\cdot3^x|\geq8\cdot6^x(8^{x-1}+6^x)\) је облика (за неке реалне бројеве \(a, b, c\) и \(d\) такве да је \(-\infty<a<b<c<d<\infty\)):

  \((a,b)\cup\{c\}\)
  \((-\infty,a)\cup(d,+\infty)\)
  \((-\infty,a]\cup[b,c]\cup[d,+\infty)\)
  \((-\infty,a)\cup[b,c)\)
  \((-\infty,a]\cup(b,c)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Ако су \(x_{1}\) и \(x_{2}\) решења квадратне једначине \(x^2+x+1=0\), тада су \(y_{1}=ax_{1}+x_{2}\) и \(y_{2}=x_{1}+ax_{2}\), \((a \in R)\), решења квадратне једначине:

  ниједан од понуђених одговора
  \(y^{2}+(a^2+1)y+a^2-a+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y-a^2+a+1=0\)
  \(y^{2}+(a^2+1)y+1=0\)
  \(y^{2}+(a+1)y+a^2-a+1=0\)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  \(0\)
  \(−2\)    
  \(−1\)
  бесконачан
   \(1\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=3k+2\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=2k\)
  \(n=3k\)
  \(n=6k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Опадајућа аритметичка прогресија \((a_n)\) је таква да важи \(a_1^2  + a_2^2  + a_3^2  = 56\)  и \(\frac{a_{10}}{a_2}=5\). Тада је \(a_{2014}\) једнако

  \(−4030\)
  \(4030\)
  \(4028\)      
  таква прогресија не постоји 
  \(−4028\)

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Број \((1 + i\sqrt{3})^n\) је реалан ако и само ако ( \(k\) је цео број):

  \(n = 2k\)  
  \(n = 3k + 1\)
  \(n = 3k\)
  \(n = 6k\)
  \(n = 3k + 2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \([-1,5]\)
  \([-2,1)\)
  \([-1,1)\)
  \((-3,1)\)
  \((-3,5]\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Ако је:

   

  \(\begin{eqnarray} x-2y+z&=&7\\ 2x+3y-z&=&-2\\ -x+2y+2z&=&2 \end{eqnarray}\)

   

  онда је \(x^2+y^2+z^2\) једнако:

  14
  16
  12
  8
  10

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  У једнакокраком \(ABC\) троуглу је \(AB=BC=b\), \(AC=a\) и \(\sphericalangle ABC=20^{\circ}\). тада је израз \(\frac{a^2}{b^2}+\frac{b}{a}\) једнак:

  \(\frac{3}{2}\)
  \(3\)
  \(2\)
  \(1\)
  \(\frac{5}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Скуп свих решења неједначине \(\frac{\left | 1-x \right |}{1-\left | x \right |}<\frac{1+\left | x \right |}{\left | 1+x \right |}\) је облика (за неке реалне бројеве \(a\) и \(b\) такве да је \(0 < a < b < + \infty ):\)

  \((-\infty, -a) \cup (-a, a ) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \cup (a, +\infty ) \)
  \((-b, -a) \cup (a, b) \)
  \((a, +\infty ) \)
  \((-\infty, -a) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Скуп решења неједначине \(\log_2(\log_4 x) + \log_4(\log_2 x) < 2\) је:

  \((0, 8)\)  
  \((0, 16)\)
  \((\frac{1}{2}, 16)\)
  \((1, 16)\)
  \((\frac{1}{16}, 16)\)

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време