Задаци

 • 1.      

  Вредност израза \( \frac{1-tg^215^{\circ}}{1+tg^215^{\circ}}\) је:

  \(-\frac{2}{\sqrt{3}}\)
  \(\sqrt{3}\)
  \(\frac{\sqrt{3}}{2}\)  
  \(1\)
  \(\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 2.      

  Који од датих интервала садржи сва решења једначине \(\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}= 4+\frac{\sqrt{x}-1}{2}\)?

  \((−1, 1)\)
  \((24, 92]\)
  \((10, 24]\)
  \([6, 10]\)
  \([1, 6)\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 3.      

  Ако је \(k \in R\), \(i^{2}=-1\), тада је могудо комплексног броја \(\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}+\frac{-1+5ki}{3i}-1\) најмањи за \(k\) једнако:

  \(\frac{3}{5}\)
  \(\frac{1}{3}\)
  \(0\)
  \(3\)
  \(-\frac{1}{2}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 4.      

  Нека је \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_1(x)=1, f_2(x)= \tg{\frac{x}{2}}\ctg{\frac{x}{2}}\) и \(\DeclareMathOperator\tg{tg} \DeclareMathOperator\ctg{ctg} f_3(x)= \frac{|\sin x|}{\sqrt{1-\cos^2x}}\). Тачно је тврђење:

  \(f_1=f_3 \neq f_2\)
  \(f_1=f_2 \neq f_3\)
  \(f_1 \neq f_2 = f_3\)
  међу датим функцијама нема једнаких
  све функције су једнаке међу собом

  Провери одговоре Не знам

 • 5.      

  Странице троугла су \(21\) и \(9\sqrt{2} ,\) а њима захваћени угао \(45^o .\) Збир полупречника уписаног и описаног круга тог троугла је:

  \(6(\sqrt{3}+2) \)
  \(3(-\sqrt{3}+2) \)
  \(6(\sqrt{3}-\sqrt{2}) \)
  \(6(\sqrt{2}+1) \)
  \(6(\sqrt{2}-1) \)

  Провери одговоре Не знам

 • 6.      

  Једначина круга чији је центар тачка пресека правих \(x-2y+4=0\) и \(3x+y-9=0\), а који додирује праву \(3x+4y+2 \) гласи:

  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y+1=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-3=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y-2=0 \)
  \(x^{2}-4x+y^{2}-6y=0 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 7.      

  Решење једначине \(2^{16^{x}}=16^{2^{x}}\) јесте:

  \(\frac{2}{3} \)
  \(\frac{1}{2} \)
  \(\frac{5}{6} \)
  \(\frac{4}{5} \)
  \(\frac{3}{4} \)

  Провери одговоре Не знам

 • 8.      

  Средиште горње основе коцке и средишта ивица њене доње основе су темена пирамиде. Ако је ивица коцке \(2cm\), површина омотача пирамиде је:

  \(3\sqrt{2}{cm}^2\)
  \(4\sqrt{3}{cm}^2\)
  \(9{cm}^2\)
  \(6{cm}^2\)
  \(4\sqrt{2}{cm}^2\)

  Провери одговоре Не знам

 • 9.      

  Ако је \(f(x − 1)=\frac{2x-1}{x+2}\) онда је \(f(f(x))\)  једнако:

   

  \(\frac{2x-1}{x+2}\)
   \(\frac{2x+1}{x+3}\)
  \(\frac{x+1}{x+2}\)  
  \(\frac{5x+3}{5x+1}\)  
  \(1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 10.      

  Ако график функције \(y=\frac{1}{x^2-ax+2}\) садржи тачку \(M\left( -3, \frac{1}{19} \right)\) онда је највећа вредност функције једнака:

  \(\frac{1}{2}\)
  \(4\)
  \(\frac{9}{2}\)
  \(\frac{3}{22}\)
  \(\frac{3}{10}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 11.      

  Коефициент уз \(x^{27}y^{2}\) у развоју бинома \(\left ( x^{3}+\sqrt{y} \right )^{13}\) једнак је:

  \(1516 \)
  \(1312 \)
  \(715 \)
  \(12 \)
  \(78 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 12.      

  Скуп решења неједначине \(2\ln(1-x)-\ln(2x+6) \leq 0\) је:

  \((-3,5]\)
  \([-1,5]\)
  \((-3,1)\)
  \([-2,1)\)
  \([-1,1)\)

  Провери одговоре Не знам

 • 13.      

  Растојање координатног почетка \(O\) правоуглог координатног система \(xOy\) од праве задате једначином \(y=3x+5\) је:

  \(\frac{\sqrt{10}}{3}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{10}}{2}\)
  \(\frac{3}{2}\)
  \(\frac{\sqrt{5}}{3}\)

  Провери одговоре Не знам

 • 14.      

  Ако су \(A\) и \(B\) тачке на кругу \(x^2  + y^2  + 4x + 4y + 5  =  0\) најдаље и најближе тачки \(C(1, 2)\) онда је \(AC + BC\) једнако: 
   

   

  \(5\sqrt{3}\)
  \(10\)  
  \(5-\sqrt{3}\)
  \(5\sqrt{3}+5\)  
  \(5\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 15.      

  Укупан број дијагонала правилног десетоугла је:

  \(  15 \)
  \(  20 \)
  \(  35 \)
  \(  25 \)
  \(  30 \)

  Провери одговоре Не знам

 • 16.      

  Број \({\left( 1+i \sqrt{3}\right)}^n\), где је \(i^2=-1\), је реалан ако и само ако за неки цео број \(k\) важи:

  \(n=2k\)
  \(n=3k+2\)
  \(n=3k\)
  \(n=3k+1\)
  \(n=6k\)

  Провери одговоре Не знам

 • 17.      

  Четири младића и четири девојке иду у биоскоп. Имају карте за места у истом реду који има тачно 8 седишта. На колико начина се могу распоредити ако је познато да две од девојака не желе да седа ни на првом ни на последњем месту. 
   

   

  \(15\cdot 6!\)
  \(\frac{8!}{4!}\)
  \(30\cdot 6!\)
  \(\frac{(8!)^2}{2}\)
  \(2\cdot 6!\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 18.      

  Збир свих целих бројева који задовољавају једначину \(\frac{x}{x+2} \leq \frac{1}{1-x}\)  је:

  бесконачан
  \(0\)
  \(−2\)    
   \(1\)  
  \(−1\)

  Провери одговоре Не знам

 • 19.      

  Највећа могућа запремина праве купе чија изводница има дужину \(s\) је: 

  \(\frac{4\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)  
   \(\frac{2\pi s^3\sqrt{2}}{27}\)
  \(\frac{2\pi s^3\sqrt{3}}{27}\)
  \(\frac{\pi s^3\sqrt{3}}{9}\)  

  Провери одговоре Не знам

 • 20.      

  Коефицијент уз \(x^{24}\) у развијеном облику степена бинома \((x^2-2x)^{13}\) је:

  156
  78
  312
  -78
  -312

  Провери одговоре Не знам

Пријемни испит © 2015 | Сва права задржана.
free web counter

Тренутно нема података за приказ графикона!

Заступљеност одговора

Одговори кроз време